Центар за Враќање • MILD

Центар за Враќање

Потрошувачот има право во “Mild Home Store” да го замени или врати производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини, освен во случај на купен производ изготвен по нарачка од потрошувачот врз основа на писмен договор, што е во согласност со член 50 од Законот за заштита на потрошувачите.

Потрошувачот правото за замена односно враќање на производ може да го оствари во рок од 15 дена сметано од денот на подигање т.е. достава на производот.

За остварување на правото за замена односно враќање на производ согласно оваа Одлука важат следните законски услови:

– производот не бил употребуван;
– сочувани се: изгледот, употребните својства, пломбите и фабричките етикети на производот;
– при поднесување на барање за замена односно враќање на производ задолжително
– се приложува фискалната сметка или сметкопотврдата и целокупната друга пропратна документација која на потрошувачот му била издаденa заедно со производот.

При поднесување на барање за замена, односно враќање на производ, со призводот задолжително се приложува
фискалната сметка или сметкопотврдата и целокупната друга пропратна документација која на Потрошувачот му
била издаденa заедно со производот.

По истекот на рокот од 15 дена од денот на подигање т.е. достава на производот, потрошувачот го губи правото на замена,
односно враќање на производ по овој основ. Сите поднесени Барањата за замена, односно враќање на производ, сметано од 16-тиот ден од денот кога производот е примен од потрошувачот, ќе бидат негативно одговорени.

Наведената Политика за замена, односно враќање на производ на барање на потрошувач се применува во салонот на Mild Home Store од 19.12.2016 година. За сите производи купени до 18.12.2016 година важи и се применува правилото за замена односно враќање на производ на барање на потрошувач во рок од 15 дена сметано од денот кога производот е купен.

Mild Home Store